قیام با پیشتازی دانشجویان عراق در بصره، بغداد، دیوانیه و ناصریه علیه حاکمان فاسد و دست نشاندگان ولی فقیه ادامه دارد.

در بصره دانشجویان دانشگاههای مختلف با حضور در میدان بحریه مرکز اصلی تحصن و تظاهرات، معرفی محمد علاوی از سوی باندهای وابسته به رژیم آخوندی برای منصب نخست وزیری را مردود دانستند و بر ادامه قیام تا سرنگونی نظام حاکم تأکید کردند.

در دیوانیه و ناصریه نیز دانشجویان با برگزاری سلسله تظاهراتی بر وفاداری به آرمان شهدای قیام تا سرنگونی حاکمان فاسد و دم و دنبالچه های رژیم ایران در عراق تاکید کردند.

 

انقلابیون عراق در میدان تحریر بغداد و سایر شهرهای بپاخاسته با به چالش کشیدن موج سرمای شدید و بارش برف بر عزم و پایداری خود برای محقق کردن اهداف قیام برای به زیر کشیدن گماشتگان ولایت فقیه تاکید کردند.
بغداد بعد از ۱۰۰سال شاهدبارش برف بوده است.