تظاهرات جمعی از ایرانیان آزاده در رم هم‌پا با کارزار جهانی حمایت از قیام سراسری مردم ایران

حمایت ایرانیان آزاده در رم از قیام سراسری مردم ایران

حمایت ایرانیان آزاده در رم از قیام سراسری مردم ایران

حمایت ایرانیان آزاده در رم از قیام سراسری مردم ایران

حمایت ایرانیان آزاده در رم از قیام سراسری مردم ایران