غارت‌شدگان موسسات غارتگر و چپاول وابسته به رژیم، کاسپین و ثامن‌الحجج و ... براساس فراخوان قبلی در مقابل بانک مرکزی رژیم دست به تجمع اعتراضی زدند.