جمعی از ایرانیان آزاده در سیدنی با برگزاری یک تظاهرات در مرکز شهر، موج فزاینده اعدام‌ها و سرکوب و نقض وحشتناک حقوق بشر توسط رژیم ضدبشری آخوندی را محکوم کردند.

تظاهرات در استرالیا - محکومیت موج اعدام‌ها و نقض فاحش حقوق بشر در ایران

تظاهرات در استرالیا - محکومیت موج اعدام‌ها و نقض فاحش حقوق بشر در ایران

تظاهرات در استرالیا - محکومیت موج اعدام‌ها و نقض فاحش حقوق بشر در ایران

تظاهرات در استرالیا - محکومیت موج اعدام‌ها و نقض فاحش حقوق بشر در ایران