فعالیت‌های کانون‌های شورشی علیه دیکتاتوری رژیم آخوندی در شهرهای میهن