اشرف‌نشانها و ایرانیان آزاده، همچنان در نیویورک، با عزمی جزم برای رساندن خواست مردم ایران برای تغییر رژیم ضد ایران و ایرانی آخوندی و جایگزینی آلترناتیو مترقی و مردمی آن، می خروشند.