حکومت آخوندی اعتراف کرد ۸۵ درصد مطالب ضدنظام در فضای مجازی را مجاهدین مدیریت می‌کنند.

مدیر حوزه‌های جهل و جنایت رژیم در آذربایجان شرقی با اشاره به «سیاه‌نماییهای روزافزون علیه» نظام آخوندی «در شبکه های اجتماعی» گفت: «۸۵ درصد از این مطالب توسط مجاهدین مدیریت و به اشتراک گذاشته می شود».