آمریکا نسبت به فریبکاری و مانع تراشی رژیم آخوندی در کار راستی آزمایی آژانس بین المللی انرژی اتمی هشدار داد.

جکی ولکات سفیر آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی در یک بیانیه اظهار داشت: آمریکا ضمن استقبال از گزارشهای مدیرکل موقت آژانس، پیرامون راستیآزمایی و مانیتورینگ رژیم ایران، نگرانی آژانس را در اجرای التزامات مقررات مربوط به مواد یا فعالیتهای اتمی اعلام نشده، تایید میکند. به نظر نمیرسد رژیم ایران به‌طور کامل با آژانس در حل وفصل این مقولات همکاری کرده باشد.
سفیر آمریکا در آژانس اضافه کرد: از سال ۲۰۱۵ این اولین بار است که آژانس به هیات حکام گزارش می‌دهد که با مشکلات بالقوه یی در همکاری رژیم ایران با آژانس حول مقررات ایمنی مواجه است. شکست رژیم ایران در حل نگرانیهای آژانس و عدم پاسخگویی حول این موضوع کاملاُ غیرقابل قبول است و باید مورد نگرانی عمیق همه کسانی باشد که از نظام راستیآزمایی آژانس حمایت میکنند.
جکی ولکات تاکید کرد: رژیم ایران تاریخچه ای از فریبکاری دارد و ما باید اطمینان حاصل کنیم که تاخیر یا تکذیب بالقوه یا فریبکاری این رژیم مانع کار راستی آزمایی آژانس نشود. جامعه بین المللی باید یکصدا تاکید کند که رژیم ایران گامهایی را که در فعالیتهای اتمی خود برمی‌دارد، باید متوقف کند.