همبستگی اشرف نشانان در ژنو با کا‌رزار جهانی جنبش دادخواهی قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ -دوشنبه ۱۸ شهریور

ژنو - میدان ناسیونال- مقابل مقر اروپایی سازمان ملل

همبستگی با کارزار جهانی جنبش دادخواهی قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در ژنو

همبستگی با کارزار جهانی جنبش دادخواهی قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در ژنو

همبستگی با کارزار جهانی جنبش دادخواهی قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در ژنو

همبستگی با کارزار جهانی جنبش دادخواهی قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در ژنو

همبستگی با کارزار جهانی جنبش دادخواهی قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در ژنو