جمعی از اشرف نشانان در اسلو با برگزاری مراسمی در مقابل پارلمان نروژ، یاد و خاطره ۵۲ مجاهد خلق، شهیدان حماسه اشرف، قهرمانان‌فراموشی ناپذیر تاریخ مقاومت برای آزادی را گرامی داشتند.

گرامیداشت شهیدان حمله به اشرف در۱۰شهریور۱۳۹۲ در اسلو

گرامیداشت شهیدان حمله به اشرف در۱۰شهریور۱۳۹۲ در اسلو

گرامیداشت شهیدان حمله به اشرف در۱۰شهریور۱۳۹۲ در اسلو

گرامیداشت شهیدان حمله به اشرف در۱۰شهریور۱۳۹۲ در اسلو