شهرداری منطقه اول پاریس - پلاکارد ابراز انزجار از حضور جواد ظریف - ظریف وزیر خارجه آخوندها پرنسیپهای ما را خدشه دار میکند به او خوش آمد گفته نمیشو.