سپاه پاسداران خامنه ای روز۲۰مرداد در خبرگزاری خود خبری مبنی بر دستگیری یک شبکه در مشهد به‌خاطر طراحی ِ«اغتشاش و ناامنی» صادر کرد.

در این اطلاعیه گشتاپی آخوندها ادعا میکند که «دستگیرشدگان با گروههای برانداز ارتباط داشتند و از شهرها و نقاط مختلف کشور برای طراحی و ایجاد اغتشاش و ناامنی به‌مشهد سفر کرده بودند».

روز جمعه، اول شهریور، وزارت ِ بدنام اطلاعات ِ آخوندی، اطلاعیه‌یی تحت ِعنوان «اداره‌ی کل ِاطلاعات ِخراسان ِرضوی: توطئه‌ی جدیدی از ضد انقلاب در مشهد خنثی شد» آمده است: «افرادی که ترور ۱۷ هزار تن (از ما) را در کارنامه‌ی خود دارند، به دستگیرشدگان ِ اخیر در مشهد، مأموریت ِ طراحی و اجرای توطئه‌ی و فتنه‌ی جدیدی را داده بودند که این توطئه با حضور ِ عوامل ِ نفوذی، کشف و خنثی شد»، «آنها با تحریک ِ احساسات ِ اقشار ِ مختلف ِ جامعه، به‌ویژه ایثارگران و جانبازان ِ انقلاب ِ اسلامی و تحریک ِ اقوام و مذاهب، ضمن ِ برپایی تجمعات ِ اعتراضی، قصد داشتند با همکاری رسانه‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای معاند، به‌تدریج فضای جامعه را ملتهب نمایند».

اطلاعات ِمنفور ِولایت، می افزاید: هم‌چنین مأموریت داشتند در آستانه‌ی انتخابات ِمجلس ِشورای اسلامی، با برقراری ارتباط ِبرنامه‌ریزی شده با نامزدهای منتقد، ضمن ِ تند کردن مواضع ِآنان، از فضای باز ِ سیاسی، برای ایجاد آشوب و درگیریهای داخلی استفاده کرده و با ایجاد فتنه‌ی جدید، خطوط ِ القایی دشمنان ِ ملت ِ ایران را به‌پیش ببرند».
یادآوری می‌کنیم که روز۲۰ مرداد، هاشم خواستار نماینده‌ی معلمان و تعداد دیگری که خواستار استعفا و برکناری خامنه‌ای شده بودند و در برابر بیدادگاه ِ ارتجاع در مشهد، به‌خاطر ِ حمایت از یکی از معترضان، تجمع کرده بودند، دستگیر شدند.
رژیم ِبحران‌زده آخوندی که پس از سر باز کردن بحران رأس ولایت خامنه‌ای بر سر جانشینی ولی فقیه فرتوت و منفور از پیامدهای شقه و شکافهای درونی و خطر بالاگرفتن شورش و قیام ِمردم وحشت دارد، ده روز پس از دعاوی سپاه ِتروریستی پاسداران درباره‌ی این دستگیریها، با انتشار اطلاعیه‌ی وزارت ِمنفور، بر طبل سرکوب و شکنجه و زندان می‌کوبد، که بیانگر ِهراس ِ فزاینده‌ی رژیم از فوران ِاعتراضات مردم به‌ستوه آمده از گرانی و فقر و فساد و شعله‌ور شدن ِخشم ِ مردم علیه خامنه‌ای و کانون فساد حکومتی است.