روز یکشنبه ۲۳ تیرماه ۹۸ یک کنفرانس بین المللی تحت عنوان پیشتازی زنان درمقاومت ایران با حضور خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در اشرف۳ در جریان است.

در این کنفرانس شماری از شخصیت‌های برجسته سیاسی و مدافع حقوق زنان و پارلمانترها شرکت و سخنرانی میکنند

مریم رجوی: راه و رسمی که زنان و دختران آگاه و شورشی با الهام گرفتن از هزار زن اشرفی پیش رو دارند، یک مبارزه رهاکننده و رهایی‌بخش است.

کنفرانس بین‌المللی زنان در مقاومت ایران با حضور خانم مریم رجوی در اشرف ۳

مریم رجوی:‌ زن بودن و تسلیم نشدن، زن بودن و در میدان مبارزه بودن، زن بودن و به‌جای به‌خود فکر کردن به‌رهایی مردم اسیر فکر کردن؛ این چیزی است که آخوندها را به‌مرز خفگی و جنون می‌رساند. 

کنفرانس بین‌المللی زنان در مقاومت ایران با حضور خانم مریم رجوی در اشرف ۳

کنفرانس بین‌المللی زنان در مقاومت ایران با حضور خانم مریم رجوی در اشرف ۳

مریم رجوی:‌ شما در این جا هزار زن پیشتاز را می‌بینید. هزار زنی که از شهرهای مختلف ایران از زندان‌های خمینی یا از دانشگاه‌های کشورهای آمریکا و اروپا یا ایران آمده‌اند، سه نسل از زنان در کنار هم که در واقع بالاترین نهاد رهبری کننده این جنبش تماماً از زنان مجاهد تشکیل شده است.

کنفرانس بین‌المللی زنان در مقاومت ایران با حضور خانم مریم رجوی در اشرف ۳

کنفرانس بین‌المللی زنان در مقاومت ایران با حضور خانم مریم رجوی در اشرف ۳