برلین - تظاهرات ایرانیان آزاده در دفاع از حقوق پناهندگی هموطنان شریف گریخته از جهنم آخوندی

 

جمعی از اشرف نشانان و ایرانیان ازاده در برلین در حمایت از حق پناهندگی هموطنان شریف گریخته از جهنم آخوندی که در معرض انواع فشار و تهدید بازگرداندن هستند، تظاهراتی در میدان براندنبرگ برگزار کردند.

برلین - تظاهرات ایرانیان آزاده در حمایت از حق پناهندگی هموطنان فراری از جهنم آخوندی

برلین - تظاهرات ایرانیان آزاده در حمایت از حق پناهندگی هموطنان فراری از جهنم آخوندی

برلین - تظاهرات ایرانیان آزاده در حمایت از حق پناهندگی هموطنان فراری از جهنم آخوندی

برلین - تظاهرات ایرانیان آزاده در حمایت از حق پناهندگی هموطنان فراری از جهنم آخوندی