فراخوان خانم رجوی به آزادی دستگیر شدگان و اعزام هیئت بین المللی برای دیدار با آنان.

آخوند محمود علوی وزیر اطلاعات فاشیسم دینی حاکم بر ایران امروز در نمایش جمعه تهران ظاهر شد و با برخی کلمات دهان پرکن تحت عنوان ”بررسی های کلان امنیت ملی در پرتو رهنمودهای راهگشای” خامنه ای، مذبوحانه تلاش کرد به نیروهای سرخورده رژیم پس از گنجاندن سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی خارجی آمریکا روحیه بدهد.
وی در این قدرت نمایی دیر هنگام گفت ”در یک سال گذشته با ۱۱۶ تیم مرتبط با سازمان مجاهدین برخورد شده” است. وزیر گشتاپوی ملایان بنحو مسخره‌ای از دستاوردهای وزارتخانه اش به مثابه ”حماسه اطلاعاتی” نام برد که با ”ریل گذاری” خامنه ای انجام شده و ”جزییات” آن باید ”از طریق رسانه ملی” در اختیار مردم قرار گیرد. مقصود از رسانه ملی همان ”صدا و سیمای” آخوندی است که مردم ایران در هر تظاهرات و تجمعی شعار میدهند ”صدا و سیمای ما ننگ ما ننگ ما”.
دستگیریهای سال گذشته ایرانی(۲۱ مارس ۲۰۱۸ تا ۲۰ مارس۲۰۱۹) بسا بیشتر از آماری است که رئیس مافیای ترور و آدمکشی ملایان به آن اعتراف می کند. وی به عمد از دستگیریهای دیگر ارگانهای سرکوبگر مانند سازمان اطلاعات سپاه، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و دادستانی سخنی به میان نیاورده است.
خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران با تاکید بر اینکه دستگیر شدگان در معرض شکنجه و اعدام قرار دارند، خواستار اقدام فوری دبیر کل ملل متحد، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر ملل متحد و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر برای آزادی آنان و تعیین هیاتهایی برای بازدید از زندانهای رژیم و دیدار با این زندانیان شد.
رژیم آخوندی باید اسامی همه دستگیرشدگان را منتشر کند و تمامی حقوق آنان را طبق کنوانسیونهای بین المللی که امضا کرده مراعات کند. شکنجه و بدرفتاری یک روش روتین علیه زندانیان سیاسی است و در جریان قیام دی ماه ۱۳۹۶ دست کم ۱۴ تن از زندانیان قیام زیر شکنجه به شهادت رسیدند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳۰ فروردین ۱۳۹۸(۱۹ آوریل ۲۰۱۹)