کانونهای شورشی تصاویر منحوص خامنه‌ای و خمینی را به آتش چهارشنبه سوری میدهند.