فعالیتهای کانونهای شورشی در ایام ۴شنبه سوری بطور گسترده ۲۰فعالیت تنها در یک روز

به آتش کشیدن پایگاههای سرکوب در ایران – فعالیت کانون‌های شورشی مجاهدین به‌ مناسبت جشن ملی چهارشنبه‌سوری و قیام آتش –

گزارش از مشهد، خراسان رضوی، تبریز، شیراز و ساوه

نمادهای رژیم ایران در آتش کانونهای شورشی به خاکستر مینشینند