کارگران نیشکر هفت‌تپه که ماههاست حداقل حقوق خود را دریافت نکرده،اند بار دیگر دست به اعتصاب زدند. 

کارگران بخش‌های مختلف نیشکرهفت‌تپه روز دوشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب‌افتاده، خلف وعده‌های مکرر گردانندگان شرکت و بی‌توجهی به خواسته‌هایشان اعتصاب کردند. کارگران اعتصاب‌کننده در مقابل دفتر گرداننده این شرکت تجمع کردند.