فعالیتهای کانونهای شورشی در شهرهای میهن -  گرامیداشت پنجاه وسومین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران