جمعی از ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در پاریس روز سه شنبه ۱۹ تیر،‌ با برگزاری تظاهرات در مقابل وزارت خارجه فرانسه توطئه جنایتکارانه تروریستی دیکتاتوری مذهبی ولایت فقیه علیه مقاومت ایران را محکوم کردند.

شرکت کنندگان خواستار اخراج تمامی دیپلمات تروریستها و تعطیلی کلیه لانه های جاسوسی و تروریستی رژیم آخوندی در اروپا شدند.

تظاهرات در پاریس محکومیت توطئه جنایتکارانه تروریستی رژیم علیه مقاومت

تظاهرات در پاریس محکومیت توطئه جنایتکارانه تروریستی رژیم علیه مقاومت

تظاهرات در پاریس محکومیت توطئه جنایتکارانه تروریستی رژیم علیه مقاومت

تظاهرات در پاریس محکومیت توطئه جنایتکارانه تروریستی رژیم علیه مقاومت