خامنه‌ای در دیدار با مدیران و کارکنان وزارت اطلاعات رژیم ضمن تاکید بر پیگیری اقدامات سرکوبگرانه، نسبت به مخاصمات و بحران درونی حکومت آخوندی و بازتاب آن در ارگانهای امنیتی نظام گفت: هرگونه جناح‌بازی در وزارت اطلاعات گناه است...وزارت اطلاعات باید تابع سیاستهای نظام باشد.

وی انزجار مردمی از رژیم و تشتت درونی آن را «جنگ وسیع دشمنان با نظام» نامید و گفت: «نفوذ و تأثیرگذاری بر نظام محاسباتی مسئولان» و «تغییر باورهای مردم» از محورهای این جنگ است و هشدار داد «اگر در این جنگ دچار غفلت شویم مغلوب خواهیم شد و اگر دچار ساده اندیشی شویم ضربه خواهیم خورد».
خامنه‌ای در باره پیامدهای بحران ارزی رژیم نیز هشدار داد: هنگامی که در این مسائل دقت بیشتری می‌شود، رد پای بیگانه و دستگاه‌های اطلاعاتی آنها مشهود است... باید در این جنگ زمین بازی بوسیله دستگاه اطلاعاتی ما تعیین شود.