به‌رغم تدابیر گسترده سرکوبگرانه و آماده باش کامل نیروهای سرکوبگر، جوانان بپاخاسته ایران در شهرهای مختلف کشور جشن چهارشنبه سوری را به صحنه اعتراض و ابراز انزجار علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران تبدیل کردند.

بنا به گزارشهای رسیده از تهران و شهرهای مختلف کشور مانند کرمانشاه، اهواز، قم، نورآباد لرستان، گلمغان اردبیل، ساوه و... عکسها و پلاکاردهای خامنه ای و خمینی و روحانی و بسیاری از مراکز سرکوب توسط جوانان به آتش کشیده شد و شعارهای مرگ بر خامنه ای و مرگ بر دیکتاتور در بسیاری از شهرهای کشور طنین انداز شد.
درکرمانشاه بر روی بالونی که جوانان به هوا فرستاده بودند نوشته شده بود مرگ برخامنه ای و سپاه و بسیج و انتظامی. شب گذشته (۲۱ اسفند) نیز در کرمانشاه جوانان دلیر بنر بزرگی از خامنه‌ای جنایتکار را به آتش کشیدند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۲ اسفند ۱۳۹۶ (۱۳مارس ۲۰۱۸)