با اوجگیری بحران در نظام آخوندی، احمدی نژاد در یادداشتی با اشاره به عذر تقصیر خامنه ای و مسئولیت خودش و سران رژیم در قبال بی عدالتی و ظلم در روز ۲۹ بهمن، از نامه خود به ولی فقیه نظام دفاع کرد.

وی نوشت: در پی این سخنان در۲۹بهمن، مشروعیت سران قوا و حضور آنان در این مناصب، با چالش های مهمی مواجه شده است... برای برون رفت از وضع موجود، سران قوا و هواداران شان و مدعیان سیاست ورزی، (آیا) جز مراجعه به آراء عمومی و تجدید انتخابات، راهی می شناسند؟ شاید بر این باورند که در هر صورت، مردم و کشور باید آنان را تا پایان دوره، تحمل نمایند.

احمدی نژاد در واکنش به تهدید باندهای رقیب برای دستگیری و محاکمه اش نوشت:‌ آیا بهتر نیست که مخالفان به جای تخطئه و توهین و تهدید، پیشنهادهای عملی خود را عرضه نمایند؟ در هر صورت تلاش برای حاشیه سازی و تهدید و توهین، نمی‌تواند راه مناسبی در پاسخ به مطالبات گسترده مردم در جهت اصلاح وضع کشور باشد.

کیهان خامنه‌ای در مطلبی علیه احمدی‌نژاد وی به نفاق متهم کرد و نوشت: رفتار گستاخانه با نقاب ناصحانه که فقط به نامه سرگشاده نیست. کسی که میل به متشابهات و چند پهلو حرف زدن می‌کند، وارد مدار نفاق شده است. پیش رهبری می‌رود و درخواست ملاقات و کسب اجازه می‌کند، اما اگر مخالف میلش شنید، به انکار و سپس تحریف می‌پردازد!