Instagram

رئیس اتاق بازرگانی رژیم گفت فساد سازمان‌یافته شده و قبح آن از بین رفته است.

وی که روز یکشنبه در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی رژیم سخنرانی می‌کرد افزود: در شرایط کنونی چنین به نظر می‌رسد که اقتصاد را می‌توان به غریقی تشبیه کرد که تلاش دارد خود را روی آب نگاه دارد».
وی گفت: نبود برنامه و عدم تخصیص صحیح منجر به این شده که مشکل اقتصاد ظهور کند و با اقدامات وصله و پینه‌ای نمی‌توان مشکلات را حل کرد و منابع را به هدر داد و پول را در جایی خرج می‌کنیم که عایدی برای اقتصاد ندارد.