Instagram

خانواده زندانی سیاسی رامین حسین پناهی طی اطلاعیه ای به تاریخ ۴ آبان ۱۳۹۶ اعلام کردند:

وجدانهای بیدار همانگونه که مستحضرید اکنون بیش از ۱۲۴ روز از دستگیری فرزندمان "رامین حسین پناهی" سپری می شود، در طول این مدت خانواده ی ما و به ویژه مادر پابه سن گذاشته امان چندین و چند بار با مراجعه به نهادهای امنیتی-اطلاعاتی در پی کسب خبری ولو کوچک از شرایط و مکان نگه داری رامین بوده اند که متاسفانه تا دیروز در امر هیچ موفقیتی کسب نکرده و به شکلی پرسش برانگیز تمامی این سازمان های دولتی از ارائه ی هرگونه پاسخی شانه خالی کرده و طفره رفته اند.

اما امروز و پس بیش از ۲۳ بار مراجعه ی مادرمان، مسوولان اداره ی اطلاعات ضمن تایید دستگیری رامین و نگهداری وی در بازداشتگاه این اداره، در نهایت خونسردی و با لحنی تهدید آمیز به مادر و خواهر بزرگمان اعلام نموده اند که وی به هیچ مکان دیگری منتقل نخواهد شد و به شما هم اجازه ی دیدار با رامین داده نخواهد شد، تنها منتظر دریافت خبر اعدام و دفن شبانه ی وی باشید، بنابراین مراجعه ی مکرر شما به اینجا هیچ نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

خانواده حسین پناهی در خاتمه این اطلاعیه از همه آزادگان طلب یاری کرده و نوشته اند: دوستان، دلسوزان و شما آزادگان و آزادیخواهان جهان ما خانواده ی حسین پناهی دست یاری به سمت شما دراز کرده ایم، همگی از ماهیت ضد بشری و ساختار قضایی غیر مستقل و ظالمانه ی جمهوری اسلامی ایران آگاهید، در این شرایط از شما خواستاریم با اعتراضات خود خانواده ی ما را یاری رسانید.