رژيم آخوندي براي مقابله با انزوا و طرد شدگي بين المللي به هر دري مي زند. روسيه سفيد يكي از كشورهايي است كه رژيم تلاش مي كند به آن نزديك شود و در ضمن  سياستهاي بنيادگرايانه خود را هم در آنجا   پيش ببرد. گوشهيي از  فعاليتهاي پشت پرده رژيم در اين كشور از طريق مركزي با عنوان ”مركز فرهنگي بيت الزهرا” انجام مي شود تا  اهداف بنيادگرايانه رژيم را در روسيه سفيد پيش  ببرد. اين مركز  حدود70 پروژه را با هزينههاي زياد تحت عنوان پروژه هاي فرهنگي اجرا كرده. همچنين 17نمايشگاه براي تبليغ سياستهاي ارتجاعي خود برگزار كرده است. اسامي تعدادي از عناصر علني و غيرعلني دست اندركار اين مركز از اين قرار است:
شفيعي مسئول فرهنگي سفارت رژيم  در روسيه سفيد كه مسئول پيشبرد اين پروژه هاست. فردي به نام ”سعيد ميلاني”  تحت  پوشش  خبرنگار و نماينده خبرگزاري رژيم در اين پروژه فعاليت مي كند. فرد ديگري كه  او را  ميرزاخان مي نامند به عنوان مسئول جامعه شيعيان روسيه سفيد  ازعوامل رژيم آخوندي دراين كشور است ..”علي راي” يكي ديگر از عوامل رژيم است كه   رئيس انجمن دانشجويان مسلمان روسيه سفيد مي باشد كه در ميان دانشجويان به تبليغ سياستهاي ارتجاعي رژيم آخوندي مي پردازد.
البته فعاليتهاي رژيم آخوندي در روسيه سفيد با مخالفت و انزجار مردم اين كشور  روبرو شده است. در روز 4تيرماه  سال گذشته و در بحبوحه قيام مردم ايران اعضاي جبهه جوانان روسيه سفيد  در مقابل سفارت رژيم آخوندي  در مينسک تظاهرات  کردند و از قيام كنندگان ايراني حمايت كردند. آنان پلاكاردهايي با خود حمل مي كردند كه روي آنها نوشته شده بود  «"آزادي براي ايران"!»