تلويزيونهاي البغداديه و العربيه در گزارشهايي كه واكنش مردم كوچه و بازار را نسبت به انفجارهاي اخير نشان مي داد, دولت مالكي و رژيم آخوندي را مسئول انفجارهاي اخير در شهرهاي عراق مي دانستند يك شهروند از فلوجه: نيروهاي امنيتي از سرباز تا نخست وزير مسئول هستند. اين مردمي كه در مسجد كشته شدند چه گناهي كرده اند...آيا ما عراق را به دولت ايران بسپاريم و اينجا را ترك كنيم؟  ما ديگر از اين وضعيت به فغان آمده ايم.

تلويزيون العربيه: در عراق وضعيت مسخره اي حاكم است. خيابانهاي عراق با خون عراقيان فرش شده است و زنان عريان در خيابانها افتاده اند …  همه بايد بدانند كه مردم عراق كه وارد انتخابات شدند ناآگاه نبودند.  نگذاريد صبر مردم بهسر آيد...

حيدر از كربلا: مردم دارند مي ميرند, عراق در حال تقسيم بندي است. دولت راه حلي ندارد مسئولين كاري نمي كنند. اين بلاها را فرقهگرايي سر ما آورده است.
 
علي از بيجي: همه اين بلاها زير سر دولت مالكي است. تازمانيكه مالكي در حاكميت است اين خونريزي ها ادامه دارد.

كرار از العماره: همه روزها خونين شده اند و ديگر روزي نمانده است … اين وضعيت چند ماه طول خواهد كشيد...
ابو بيدا از صلاح الدين: ارگانهاي امنيتي صلاحيت ندارند. من رژيم ايران را مسئول اين وضعيت مي دانم و از عراقيان مي خواهم كه سفارت رژيم ايران را ببندند و آنها را اخراج كنند و نگذارند وارد عراق بشوند.

محمد از استان الانبار: همه اين انفجارها كار رژيم ايران است كه عليه عراقيان انجام مي دهد اين دولت چكار مي كند  كه مردم عراق اينطور قرباني مي شوند. اين دولت چه فايدهاي دارد.