رژيم آخوندي اقدامات سركوبگرانه خود در داخل كارخانه ايران خودرو را شدت بخشيده است.
بنا به گزارشهاي دريافتي مزدوران حراست ايران خودرو، با همكاري مأموران وزارت اطلاعات و شوراي امنيت رژيم در داخل كارخانه، فضاي امنيتي را تشديد كرده اند.
اين مزدوران همچنين يک گروه ويژه براي شناسايي کارگران مبارز و فعالين کارگري ايجاد کرده اند.
وزارت اطلاعات رژيم آخوندي براي به زانو در آوردن كارگران، قصد بازنشسته كردن کارگران قديمي اين كارخانه را دارد. به همين منظور كليه کارگران بالاي 25 سال اين كارخانه را بازنشسته کرده تا ارتباط کارگران جوان را با بدنه فعالين کارگري قطع کند.
خاطرنشان ميشود رژيم آخوندي اخيرا با ايجاد پليس امنيت در داخل كارخانه به تهديد و شناسايي کارگران جوان پرداخته تا هرگونه ارتباط کارگران با جنبش را در نطفه خفه كند و احضار و تهديد به اخراج دهها کارگر در هفته گذشته و انتقال آنها به بازداشتگاه مخوف زير زمين حراست ايران خودرو قصد دارد از گسترش اعتراضات كارگران جلوگيري كند.