13روز يكشنبه 27دي ماه، حاميان مقاومت در شهر تورنتو كانادا، بابرگزاري تظاهرات بزرگي، همبستگي خود را با قيام قهرمانانه مردم ايران در داخل كشور  اعلام كردند و ضمن محكوم كردن موج دستگيريها و شكنجه و سركوب جوانان، خواستار آزادي هر چه سريعتر زندانيان سياسي در ايران شدند.
در اين تظاهرات نمايندگان پارلمان كانادا، دكتر كارولين بنت، ياسمين راتانسي، ريموند فولكو، دکتر رضا مريدي – نماينده پارلمان ايالتي انتاريو، فرزانه حسن – محقق و پزوهشگر ضد بنيادگرا و  طارق فتاح – نويسنده و شخصيت معروف ضد بنيادگرايي و از اعضاي کنگره مسلمانان کانادا شركت داشتند و به سخنراني پرداختند.
آن چه در زير مي خوانيدخلاصه يي است از اين سخنرانيها:
دکتر کارولين بنت – نماينده پارلمان فدرال کانادا از حزب ليبرال :
 ما اينجا هستيم زيرا که هرگز، هرگز، هرگز نبايد ذهنمان را از مبارزه اي که شما براي مدت طولاني داشته ايد دور کنيم ما از زناني که پيشتاز اين مبارزه بوده اند تشکر مي کنيم. ما معتقديم که حقوق زنان حقوق بشر است و حقوق بشر اگر دمکراسي نباشد، همواره در معرض خطر است.
ما با شما در مبارزه تان براي حقوق بشر و دمکراسي و حقوق زنان ايستاده ايم و اميدواريم که بتوانيم همانظور که شما ناظر بر کشورتان هستيد ما هم اطمينان داشته باشيم که با شما هستيم که تلاش مي کنيد زندانيان سياسي آزاد شوند و اينکه بتوانيد دمکراسي را برقرار کنيد. از کاري که مي کنيد که ايران و جهان جاي بهتري براي پيروان همه اديان و آزاد براي مبارزه براي دمکراسي باشد تشکر مي کنيم.
ياسمين راتانسي نماينده پارلمان فدرال کانادا از حزب ليبرال :
ما اينجا جمع شده ايم که دستمان را به مردم ايران بدهيم که براي آزادي و دمکراسي مبارزه مي کنند.
ما شاهد يک انقلاب جديد هستيم که در آن زنان پيشتاز مبارزه با فساد، تقلب انتخاباتي، و سرکوب هستند. مردم همانطور که شاهد بوده ايم از وحشيگري، شکنجه و آزاري که به آنها مي شود خسته شده ااند. بعنوان رييس سابق کميسيون زنان پارلمان کانادا افتخار مي کنم که مي بينم زنان ايران برخاسته اند و عليه اين سرکوب مبارزه مي کنند و سردمدار مبارزه عليه سرکوبي هستند که دولت اعمال مي کند. ما بايد سياست استمالت را متوقف کنيم. ما بايد اطمينان يابيم که آنهايي که براي دمکراسي مبارزه مي کنند اين حق را داشته باشند که براي دمکراسي مبارزه کنند. ما حوادث را ديده ايم و ندا دختر جواني را که بطور وحشيانه کشته شد، ديديم.
اميدوارم که بتوانيم با شما براي دمکراسي و تغيير رژيم در ايران مبارزه کنيم. متشکرم.
ريموند فولکو- نماينده پارلمان فدرال کانادا از حزب ليبرال و رييس مشترک کميته پارلماني دوستان ايران دموکراتيک:
شما براي گرفتن حقتان ايستاده ايد– نه حق فردي بلکه حق خواهران، برادران، مادران و پدرانتان و حق آنهايي که در خارج ايران هستند و آنهايي که در کمپ اشرف هستند و به اين دليل است که ما اينجا هستيم و اينجاست که شجاعت وجود دارد.
همانطور که سخنرانان قبل از من هم گفتند، من هم در همبستگي با مردم هاييتي بيانيه خانم رجوي را که دو روز قبل دادند برايتان مي خوانم.
کانادا مسئوليت دارد که در مجامع بين المللي در سازمان ملل درباره حق ايرانيان صحبت کند ايرانيان در داخل ايران و ايرانيان در کمپ اشرف.
و مهمتر اينکه همانطور که همکارم ياسمين راتانسي هم گفت اين يک رژيم اسلامي است که به اسلام هم احترام نمي گذارد چون اسلام درباره کشتن افراد نيست. اين رژيم اسلامي اعتبار مذهبي خود را از دست داده است. ديگر براي ايران، اين رژيم وحشي توتاليتر ممکن نيست بتواند مثل گذشته کنترل داشته باشد. و به اين دليل است که ما تصميم گرفتيم امروز با هم جمع شويم که همبستگي خود را با مبارزه مردم ايران براي دمکراسي نشان دهيم. تا ايران بتواند جاي درست خود را در بين ملل در جهان بازيابد بنابراين ما اينجا جمع شده ايم که يک صدا از اينجا شنيده شود – در کانادا – يک صداي متحد همراه با صداهاي داخل ايران و همراه با صداي اشرف. براي آزادي و براي دمکراسي در ايران – متشکرم
آقاي دکتر رضا مريدي – نماينده پارلمان ايالتي انتاريو از حزب ليبرال
ما امروز اينجا جمع شده ايم تا صداي رساي ملت بزرگ ايران, هفتاد ميليون ايراني را به گوش شهروندان عزيز كانادايي برسانيم و به آنها بگوييم كه در زادگاه ما ايران چه ها بر ملت ايران بر مردمان ايران مي گذرد. از بلوچستان تا آذربايجان, از خليج هميشه فارس ايران تا كرانه هاي درياي خزر, از خراسان تا لرستان و بختياري و كردستان, ملت ايران, زير يوغ استبداد مذهبي, مشتي ملا و ملاي بدون عمامه در عرض اين سي سال گذشته چه ها كه نكشيدند. ملت ايران بپا خاسته است ملت ايران برخاسته است, هيچ احدي نمي تواند جلوي خيزش ملت ايران را بگيرد.
دوستان قبل از اينكه به اينجا بيايم ايميلي را يكي از دوستان براي من فرستاد, يك ويدئوي يو تيوپ بود كه در آن نشان مي داد كه در يك سلول چگونه يك زن و يك مرد را دارند شكنجه مي كنند. قلب من كم مانده بود بايستد. نتوانستم بيش از يكي دو لحظه اين ويدئو را من تماشا كنم. قلب هر انساني از اعمال شنيع اين ديكتاتورهاي ريز و درشت ايران مي لرزد و مي ريزد. رفسنجاني گفت اگر ملت نخواهد ما مي رويم. ما به آنها مي گوييم ملت شما را نمي خواهد. اين رژيم تبهكار سالهاست كه برنامه مسلح كردن ايران به سلاح هسته اي را پيش گرفته است. كه برنامه اي است بسيار خطرناك هم براي ملت ايران , هم براي منطقه و هم براي صلح جهاني. ما هم چنين با مردم هاييتي همدردي مي كنيم كه اين روزها دچار اين مصيبت طبيعي شده اند. دوستان اميدوار باشيد ملت ايران آزاد خواهد شد, ايران ما آزاد خواهد شد باميد پيروزي خدا نگهدار همگي
فرزانه حسن – محقق و پزوهشگر ضد بنيادگرا:
مردم ايران رنج زيادي کشيده اند. آنها از سال 1979 بسيار تحت ستم بوده اند. و حالا وقت آن است که يک دمکراسي واقعي شکل بگيرد. مردم ايران حکم خود را داده اند. آنها به خيابانها آمدند تا به وحشيگري عليه مردم بيگناه اعتراض کنند. من بعنوان مثال از شجاعت ندا آقا سلطان تقدير مي کنم که سمبل يک ملت شد. جهان نمي تواند فداکاري او را فراموش کند. جهان نمي تواند فداکاري زهرا کاظمي را که توسط رژيم ملاها بخاطر افشاي اعمال شنيع ملاها شکنجه شد فراموش کند.
يک زن قهرمان ديگر ايراني خانم مريم رجوي در سال 1996 به درستي خواستار جبهه متحد ضدبنيادگرايي شد. نظرگاه او حالا بخشي از يک جنبش جهاني شده است و ما بعنوان بخشي از اين جنبش جهاني اينجا هستيم تا از خواهران و برادرنمان در ايران حمايت کنيم. آنها چيزي بيش از همان حقوقي که ما هم در اينجا در کانادا از آن بهره منديم نمي خواهند.
طارق فتاح – نويسنده و شخصيت معروف ضد بنيادگرايي و از اعضاي کنگره مسلمانان کانادا:
خواهران و برادران سپيده جديدي در ايران در حال دميدن است. اشتباه نگيريد. ابر سياه بنيادگرايي اسلامي از آسمان خواهد رفت. دير يا زود ملاها فراري مي شوند و آنگاه هيچ جايي براي مخفي شدن ندارند براي 30 سال خون يک ملت و يک تمدن را مکيدند.
وقتي ايران از سه دهه تاريکي بيرون بيايد کل خاورميانه جاي واقعي خود را در قرن بيست و يكم پيدا مي کند. ايران و جهان اسلام در قرن بيست و يكم با ياد مصدق ظهور خواهد کرد. متشکرم