4بنا به گزارشهاي دريافتي مزدوران حراست ايران خودرو، با همكاري مأموران وزارت اطلاعات و شوراي امنيت رژيم در داخل كارخانه، فضاي امنيتي را تشديد كرده اند. اين مزدوران همچنين يک گروه ويژه براي شناسايي کارگران مبارز و فعالان کارگري ايجاد کرده اند.

وزارت اطلاعات رژيم براي به زانو در آوردن كارگران، قصد بازنشسته كردن کارگران قديمي اين كارخانه را دارد. به همين منظور كليه کارگران بالاي 25 سال اين كارخانه را بازنشسته کرده تا ارتباط کارگران جوان را با بدنه فعالان کارگري قطع کند.
خاطرنشان مي شود رژيم آخوندي اخيرا  با ايجاد پليس امنيت در داخل كارخانه به تهديد و شناسايي کارگران جوان پرداخته تا هر گونه ارتباط کارگران با جنبش را در نطفه خفه كند. و با احضار و تهديد به اخراج دهها کارگر در هفته گذشته و انتقال آنها به بازداشتگاه مخوف زير زمين حراست ايران خودرو قصد دارد از گسترش اعتراضات كارگران جلوگيري كند.