نيويورك تايمز در مورد ممانعتهاي مالكي براي كمك به مجاهدان مجروح در پي حمله جنايتكارانه نيروهاي عراقي به اشرف از قول يك سخنگوي ارتش آمريكا نوشت: دولت عراق روز شنبه همچنان كمك آمريكا به ايرانيان تبعيدي را كه در درگيريها با ارتش عراق در يك كمپ در شمال بغداد مجروح شدهاند، مسدود ميكند. نيويورك تايمز  21 فرودرين از قول يك منبع از مجاهدين نوشت: تعداد كساني كه روز جمعه توسط ارتش عراق كشته شدند به 33 تن از جمله 8 زن افزايش يافت. نيويورك تايمز تاكيد كرد: اعضاي اين گروه اساسا بدون كشور هستند اما بايد توسط كنوانسيونهاي ژنو مورد حمايت قرار گيرند.