اعدام جمعی ۱۰ زندانی در قزلحصار کرج

دژخیمان خامنه ای سحرگاه دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۰ زندانی را  در یک اعدام جمعی در زندان قزلحصار کرج حلق آویز کردند.

این زندانیان در روزهای گذشته به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند.

رژیم ضدبشری آخوندی از ذکر اسامی و اتهامات این زندانیان تا کنون خودداری کرده است.