یکی از زندانیان زندان مرکزی ارومیه در اعتراض به رفتارهای غیر انسانی و قرون وسطایی در این زندان و انتقال بی مورد وی به بند معتادین لبان خود را دوخت و اعتصاب غذا کرد.این زندانی علی تپه رش نام دارد و ۳۹ ساله است و ۱۱ سال است در زندان مرکزی ارومیه زندانی می باشد. دژخیمان خامنه ای بجای رسیدگی به خواسته های این زندانی او را ابتدا به سلول انفرادی منتقل کردند اما ساعاتی بعد او را از سلول انفرادی خارج و به بند معتادین منتقل کردند.