خالد حردانی زندانی سیاسی زندان گوهردشت کرج طی نامه یی از اعتراضات مردمی خوزستان حمایت کرد.

خالد حردانی در این نامه می نویسد: «اهواز شهر ماست؛ به دلیل بی کفایتی مسئولین استانی، کشوری (بخوانید رانت خواران، دزدان و غارتگران اموال ملی) شهر اهواز و سایر شهرهای خوزستان در آستانه یک قیام بزرگ و واقعی است تا تنه های پوسیده استبداد ملایان را در شراره‌های فروزان آزادی و عدالت شعله ور کند. ما در کناراعتراصات، خواسته ها و مطالبات به حق مردم به جان آمده اهواز و سایر شهرهای خوزستان هستیم.»