راديو فرانسه زبان ار ف يي19 فروردين ، در گزارشي با عنوان حمله ارتش عراق عليه كمپ اشرف گفت: صبح جمعه هشتم آوريل (نوزدهم فروردين ماه) پناهندگان كمپ اشرف قرباني يك حمله نظامي ارتش عراق شدند. از سال 2009، كه بغداد كنترل كمپ را طبق معاهده دو جانبه امنيتي امضا شده با ارتش آمريكا بدست گرفت، دولت نوري المالكي، نزديك به رژيم تهران، بسرعت پروژه خود را براي اخراج مخالفان ايراني به خارج مرزهايش، دنبال كرد. به گفته سازمانهاي دفاع از حقوق بشر كه خواستار حفاظت از مردم غيرنظامي ميباشند، اين نقض حقوق بين المللي است.