Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

دزدي در خانه اي چيزي پيدا نکرد عصباني شد مشقهاي بچه را خط خطي کرد.

اين جمله را بخاطر داشته باشيد و با هم نگاهي به ياوه هاي جديد ايرج مصداقي در مورد اشرف نشانان بياندازيم.
مصداقي اخيرا در سايتش نوشته (اشرف نشانان يا تواب اتاق آزادي اوين) نوشتن اينگونه مقالات و مطالب و تکرار ياوه هاي ساليان سال دشمن ضد بشري، درمان درد بريدگي و واماندگي نيست. شفابخش بيمارگونه خودخواهيها و منيتها نيست. چرا که عنصر مقاومت و مبارزه درپس همه لجن پراکنيهاي دشمن در طول تاريخ مبارزه ،خورشيد رهايي و اميد را دردلها تابانده است.
پس بقول مسعود رهبر مقاومت هرچه ميخواهيد به کمينش بنشينيد ولي خورشيد در اسارت هم خورشيد است.
مقاومت ، کلمه سرخ فام، ازسي خرداد تا حماسه اشرف و مبارزه، تنها راه نبرد با جهل و جنايت و شقاوت است. راهي خونين در پيش روي همه مبارزين، مجاهدين و همه خلقهاي تحت ستم جهان است
آنان اين راه را انتخاب کردند و از فرداي سي خرداد تا اشرف و ليبرتي و اشرف نشانان در سراسر ميهن در خون تپيده ميدانند که بر چه ايستاده اند.
و ميدانند که چه ميخواهند، بنابر اين يکبار ديگر به مصداقي ميگويم که مبارزه و مقاومت بها ميخواهد و صداقت که هيچکدام در تو پيدا نميشود.
با مطرح کردن جزئيات بازجويي از پرونده ديگران و يا گفته هاي ديگران در محافل مخرب گذشته که صرفا بر اساس اعتماد به تو بوده، ناجوانمردانه و فرصت طلبانه به اعتماد آنروز آنان خيانت کردي که البته اين امري است اخلاقي و براي تو و همپالكيهايت امروز ديگر مفهومي ندارد، چون کسي که برخون اينهمه رنج، پا ميگذارد قبل از آن بايد شرافت اخلاقيش را مفت فروخته باشد.
اما نکته اساسي که براي من مهم است و مرا وادار به نوشتن کرد اينست که جمع آوري اطلاعات به سبک بازجويان و پرونده سازي عليه آنان امري است امنيتي که درحوزه حسين بازجو و سعيد حجاريان ميباشد.و تو به تواب اتاق فکر آنها تبديل شده اي.
 اينگونه موارد دال بر حلقه ارتباطي با اتاق فکر دستگاه امنيتي است که از زير قباي تو امروز بيرون آمده است.
و امروز سعي ميکني براساس  بريدگي از مبارزه همه را به سياق خود همسطح و همرديف خود بداني و توجيه وادادگيهاي خود در دوران زندان قلمداد کني.
 بياد ميآورم که بازجويان هميشه ميگفتند که ما نميگذاريم کسي از اينجا قهرمان بيرون برود وتلاش ميکردند، مفهوم زندان سياسي را به لجن بکشانند، که تو امروز با فرافکنيهايت همانها را تئوريزه ميکني.و با رژه روشنفکري بر رنج و شکنج زندانيان از جنس آنان شده اي.
تو در راستاي اهداف دشمن شاد کن قصد زدن سرمقاومت و تشکيلات قدرتمند را داشتي که همچون سگان هار سپاه قدس و وزارت اطلاعات سه دهه سرشان به سنگ خورد و درمقابل البرزسرافرازبه زانو در آمدند و آنها آرش وار ايستادند  ومقاومت يک خلق را درحماسه خونين اشرف به اثبات رساندند، و جهان را به شگفتي وا داشتند، وشرف و افتخار را نصيب خلق خود کردند.
حال که  کفگيرت به ته ديگ خورده و براساس ماهيت وجوديت کم آوردي، به بدنه اجتماعي مقاومت که همان اشرف نشانان هستند، پرداخته اي و بخيال خود آنها را افشا ميکني و چون به اهداف خائنانه ات نرسيدي مشق بچه ها را خط خطي ميکني.
غافل ازاين هستي که اين دفترصفحه هاي خونيني دارد که برگهاي زرين تاريخ مقاومت ايران است و در قدوقامت تونيست که از ديوار حماسه سازان زندان بگذري و دربازار سياست مماشات و سازش ،ارتجاع واستعماربه چهره مقاومت چنگ اندازي کني و برچشم مردم بجان آمده ايران خاک بپاشي، اما بايد بداني که  قبل از تو لاجوردي و حاج داوود رحماني تمام توطئه هاي رذيلانه را براي درهم شکستن زندانيان انجام دادند از خانه هاي مسکوني قبرها و واحد يک که تو فقط اسمي از آنها شنيده اي وبا دزدي خاطرات ديگران صفحات کتابت را پرکردي، تو هرگز گذرت به آنجا نيافتاد، چرا که تو در آنزمان پاي ميز مذاکره با بازجويت بودي.
حالا هرچه ميخواهي درباتلاقي که درست کرده اي دست و پا بزن ، اطلاعات و بازجوييهاي زندان را که فقط در اختيار دستگاه امنيتي وزارت اطلاعات است و امروز حتما دسترسي به آنان براي تو راحت شده  جمع آوري بکن، اما سنت تاريخ اينست که مقاومت کنندگان خواهند ماند.
واشرف و اشرف نشانان، ماندگاران تاريخ ما خواهند بود.