فوری - چهارمین حمله موشکی به لیبرتی- شماره 6

چهارمین حمله موشکی به لیبرتی- شماره 6
سومین شهید حمله موشکی به لیبرتی

مجاهد خلق عباس نامور در اثر چهارمین حمله  موشکی به لیبرتی به شهادت رسید. به این ترتیب تا کنون (ساعت 12 و نیم شب به وقت محلی) سه شهید حمله موشکی شناسایی شدند.
دو شهید دیگر مجاهدان خلق محمد جواد صالح تهرانی و محمود برنافر می باشند. تا این ساعت بیش از 50 مجروح و مصدوم گزارش شده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
5دی 1392(26 دسامبر2013)