مالكي آشكارا نشان داده است دستورات رژيم ايران را دنبال ميكند. در برابر توسل به زور براي جابجايي هيچ كس نميتواند ساكنان اشرف را از حق مشروع مقاومت منع كند آنها يك مرگ با شرافت را بر تسليم  ترجيح ميدهند.

نايب رئيس پارلمان اروپا آلخو ويدال كوادراس  بيانيه اي به تاريخ اول دسامبر 2011 برابر با 10آذر1390 حول اشرف صادر كرد كه متن ذيلا  آمده  است :

بطور مكرر از تضمينهاي ارائه شده به مقامات ملل متحد و آمريكا توسط دولت عراق ميشنويم ميگويند كه با ساكنان اشرف در هر مكان جديدي كه به آن منتقل شوند بصورت مناسبي رفتار خواهد شد.
دولت عراق قول ميدهد ناظران ملل متحد قادر به انجام نظارتهاي منظم خواهند بود.
چنين قولهايي توسط دولت عراق كاملاً بيارزش است.
چند ساعت قبل از شروع حمله در آوريل 2011 كه 36 نفر بطرز قساوت باري به قتل رسيدند, ساكنان اشرف يك پيام از نخست وزير عراق از طريق سفارت آمريكا دريافت كردند كه ميگفت هيچگونه خشونتي در كار نخواهد بود.
مالكي آشكارا ثابت كرده است كه دستورات رژيم ايران را اجرا ميكند.
اين رژيم تحمل اپوزيسيون خود را در اشرف ندارد. از نظر اين رژيم آنها يا بايد از بين بروند يا به تسليم ننگ آلود تن بدهند. در اين شرايط سكوت و بي عملي همدستي با يك تراژدي ضدانساني و كاملا غيرقابل قبول است.
در صورت توسل دولت عراق به زور براي جابجايي، هيچ كس نميتواند اشرفيان را از حق مشروع خود  براي مقاومت منع كند.كاملاً طبيعي است كه آنها مرگ با شرافت را بر تسليم ننگين ترجيح ميدهند.
حفاظت ساكنان اشرف با نيروهاي كلاه آبي ملل متحد و استقرار ناظران ملل متحد تا انتقال آخرين نفر به  كشور ثالث بايستي توسط شوراي امنيت ملل متحد تضمين گردد. ما از اتحاديه اروپا ميخواهيم اين هدف را دنبال كند.