گوشه اي از ترفندها رژيم براي مقابله با خيزش مردم در 22 بهمن
برنامه ريزي براي سهميه بندي خيايان سراسري انقلاب و واگذاري آن به بسيج هر شهر از يکماه پيش شروع شده است و هر سهميه به فرماندهي بسيج شهرها ارسال شده است. در نامه هاي ارسالي براي ابلاغ سهميه ها نوشته شده است که بسيجي هاي کاملا مخلص و وفادار و تابع ولايت به تهران اعزام شوند.

به نوشته سايت جرس, طرفدار موسوي, هدف اصلي سهميه بندي خيابان هاي تهران و پوشش آن توسط بسيج, نمايش قدرت حکومت در برابر دوربين هاي خبرنگاران خارجي عنوان شده است.
به گفته برخي از منابع موثق، براساس برنامه از پيش طراحي شده از سوي نيروهاي نظامي -امنيتي خيابان انقلاب حدفاصل امام حسين تا ميدان آزادي به مناطق مختلف تفکيک شده است و هر منطقه به بسيج يکي از شهرهاي ايران واگذار شده است تا صبح 22 بهمن توسط نيروهاي اعزامي بسيج از شهرهاي مختلف تسخير شود
به عنوان مثال زير پل کالج در اختيار بسيج بابلسر، حدفاصل شانزده آذر تا انقلاب در اختيار بسيج مشهد و به همين ترتيب تمامي نقاط خيابان بزرگ انقلاب تا ميدان آزادي قرار است توسط نيروهاي بسيج از صبح زود 22 بهمن پوشانده شود.برنامه ريزي براي سهميه بندي خيايان سراسري انقلاب و واگذاري آن به بسيج هر شهر از يکماه پيش شروع شده است و هر سهميه به فرماندهي بسيج شهرها ارسال شده است. در نامه هاي ارسالي براي ابلاغ سهميه ها نوشته شده است که بسيجي هاي کاملا مخلص و وفادار و تابع ولايت به تهران اعزام شوند. بسيج برخي از شهرها از جمله مشهد به مرکزفرماندهي طرح سهميه بندي بسيج براي 22 بهمن تهران اعلام کرده اند که قادر به تامين سهميه تعيين شده نيستند و با کمبود نيروهاي کاملا مخلص و تابع ولايت روبرو هستند
بسيج هر شهر همچنان موظف شده است تمامي پارچه هاي سبز موجود در پارچه فروشي ها را خريداري کند و بر آن شعارهاي مرگ بر ضد ولايت فقيه و سبز فقط سبز علي بنويسند و اين پارچه هاي شعار نويسي شده را به هنگام تسخير خيايان هاي تهران در دست بگيرند
اصلي ترين هدف سهميه بندي خيابان هاي تهران و پوشش آن توسط نيروهاي بسيج نمايش قدرت حکومت در برابر دوربين هاي خبرنگاران خارجي عنوان شده است و آغاز برنامه اي گسترده براي سرکوب مخالفان در روزهاي پس از 22 بهمن عنوان شده است.