Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

نمایش انتخابات آخوندی – پایان کارناوالی بنام «ثبت نام»!

سرانجام پس از یک هفته کارناوالی بنام «ثبت نام» داوطلبان برای دوره یازدهم نمایش انتخابات در دیکتاتوری ولی فقیه به پایان رسید.

با پایان موعد که متولیان حکومت به مسخره از آن با واژه «جشنواره» نام می برند، قریب ۱۶۳۱ نفر خود را کاندیدای این دور از نمایش کردند.
دراین رابطه کدخدائی، سخنگوی شورای نگهبان که وظیفه فیلتر گذاری و تصفیه کاندیداها را بعهده دارد، ضمن اعتراف به این ابعاد این دور از بازی، گفت: «فکر نکنیم که اینجا جشنواره ثبت نام است. چون به هر حال پست ریاست جمهوری طبق قانون اساسی مقام دوم کشور به حساب می آید و به سوابق مدیریتی بالا نیاز دارد». (خبررگزاری حکومتی ایسنا ۲۶ فروردین ۱۳۹۶)

صرفنظر از کمیت و کیفیت شرکت کنندگان که بخش بزرگی از آنان را بسیج ضدمردمی و دستگاه اطلاعات آخوندی برای بازار گرمی هرچه بیشتر به میدان فرستاده اند، باید به صف آرایی میان دو باند اصلی یعنی آخوند شیاد روحانی و آخوند جلاد رئیسی توجه ویژه نمود، زیرا هردو باند علاوه بر شاخص های اصلی، در حد توان و ظرفیت های ممکن، طیف گسترده ای از نفرات، دستیاران و مشاوران خود را بعنوان داوطلب ثبت نام کرده اند.

همچنین فضیحت ایندور از ثبت نام بحدی بود که حتی صدای آخوندهای درشت حکومتی را نیز درآمده است. پخش تصاویر و گزارشات از چهره های مضحک با لباس های عجیب و غریب، کودکان، افراد سنگین وزن، زنان عامدا کم حجاب، دوقلوهای بسیجی و یا مصاحبه های از پیش طراحی شده با به اصطلاح داوطلبان بحدی مبالغه آمیز و ضد تمامی ارزش های حکومتی بود که برای نمونه آخوند چند ستاره ای بنام «مکارم شیرازی» که مردم به وی بدلیل اختلاس و دزدی هایش لقب «سلطان شکر» را داده اند، بی محابا ضمن اعتراض به این وضعیت بسیار خنده دار گفت: «شکایات زیادى از افراد متعدد از نقاط مختلف به ما رسیده که از وضع نابسامان ثبت‌نام انتخاب ریاست جمهورى بسیار نگران هستند و معتقدند عده‌اى ناآگاه و گروهى آگاهانه براى به سُخره کشیدن انتخابات ریاست جمهورى و ضربه زدن به‌نظام با نداشتن هیچ‌گونه صلاحیتى، براى نام‌نویسى شرکت کرده و حتى صف تشکیل مى‌دهند». وی سپس با به چالش کشیدن خامنه ای ادامه می دهد: «چگونه بزرگان ‌براى حل این مشکل تدبیرى نفرموده‌اند‌».
(خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم ۲۷ فروردین ۱۳۹۶)

اما گذشته از این واقعیات تلخ که اکنون خود را برکلیت نظام آخوندی با تمسخر و بیان انواع و اقسام لطیفه ها، شعر و یا متلک بویژه در شبکه های اجتماعی به ثبت رسانده است، باید به نقش کلیدی شورای تحت قیومت خامنه ای یعنی «شورای نگهبان» اشاره نمود که از فردای پایان این کارناوال دست به حذف «فله ای» تمامی آنان خواهد زد و براین منطق برخاتمه این دور اول نمایش صحه خواهد گذاشت.