بزرگداشت ۳۰ خرداد سرآغاز مقاومت انقلابی سراسری، روز شهیدان و زندانیان سیاسی، سالروز تاسیس ارتش آزادیبخش ملی ایران، تجدید پیمان با بنیانگذاران مجاهدین و شهیدان مجاهد خلق