Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

پاریس – شنبه  ۲۵آذر ۱۳۹۶ برابر با ۱۶ دسامبر۲۰۱۷- کنفرانس بین الملی با عنوان«رژیم آخوندی در محاصره بحرانها» در پاریس آغاز شد و برنامه ها و سخنرانیهای آن ادامه دارد.

دراین کنفرانس رئیس جمهور برگزیده مقاومت، خانم مریم رجوی شرکت و سخنرانی کرد.

در کنفرانس پاریس هم چنین شخصیتهای برجسته سیاسی و منتخبان مردم از اروپا و امریکا و کشورهای خاورمیانه شرکت دارند و سخنرانیهای آنها پیرامون اوضاع ایران و وضعیت انفجاری نارضایتیهای اجتماعی و هم چنین پیرامون نقض قطعنامه ها و توافقات بین المللی در برنامه موشکی و مداخلات تروریستی و بحرانسازیهای این رزیم در منطقه درجریان است.

سخنرانان کنفرانس ضمن محکوم کردن موج اعدامها و سرکوب وحشیانه هرگونه فریاد حق طلبانه مردم ایران و هم چنین برنامه موشکی و اتمی و تهدید دیکتاتوری بنیادگرا و تروریستی حاکم برایران برای صلح منطقه و جهان را محکوم کرده و و برلزوم حمایت از مقاومت مردم ایران برای آزادی و خلاصی منطقه از شرارت فاشیسم مذهبی حاکم تاکید کردند.

پیش از برگزاری این کنفرانس، شرکت کنندگان از نمایشگاه گرامیداشت یکصد وبیست هزار شهید سرفرار مقاومت مردم ایران در برابر استبداد دینی، از جمله سی هزار قهرمان سربدار در قتل عام زندانیان سیاسی درسال ۶۷ و همچنین تصاویری از وضعیت هموطنان دردمندمان در مناطق زلزله زده در استان کرمانشاه بازدید کردند.