با اوجگیری تنش در خلیج فارس و شدت گرفتن تحریم ها بویژه علیه صادرات نفت، اکنون دیکتاتوری آخوندی در بن بست و تنگناهای شدید مالی در تله افتاده است.در پی افزایش تنش در خلیج فارس و ارسال ناوگان دریایی و بمب افکن های آمریکا به منطقه و با اوجگیری مادر تحریم ها علیه مطامع و سیاست‌های مخرب خامنه‌ای، اکنون تمامی علائم و نشانه ها سخن از افزایش چشمگیر انزاوای بین‌المللی رژیم آخوندی را دارند.با بالاگرفتن تنش در خلیج فارس و اعلام پاره ای از کشورهای اروپایی برای «یاری رساندن به متحدان» خود در این منطقه بحرانی، کلیت نظام آخوندی در بن‌بستی مرگبار بر سر تنظیم رابطه و رسیدن تعادل با جامعه بین‌المللی قرارگرفته است.درحالیکه دیکتاتوری آخوندی در بن‌بستی برای انتخاب «مرگ یا خودکشی» در تله افتاده است و در حالیکه مجموعه بی‌سابقه‌ای از فشارهای بین‌المللی علیه سیاست‌های مخرب آخوندی، شیرازه‌های رژیم را از هم گسسته است، عوامل رژیم یکبار دیگر با شلیک موشک به منطقه سبز در بغداد دست به صدور بحران به خارج از مرزها زد.پس از خروج آمریکا از توافق اتمی با دیکتاتوری آخوندی و راه افتادن مادر تحریم‌ها در زمینه‌های اقتصادی، مالی، نفتی، بانکی، صنایع پتروشیمی و همچنین لیست گذاری سپاه پاسداران، اکنون تابوتی بنام برجام به دغدغه اصلی نظام آخوندی تبدیل شده است.درحالیکه حکومت آخوندی تلاش زیادی به خرج می‌دهد تا از دادن هرگونه آمار و ارقام مبنی بر میزان صادرات نفت جلوگیری به عمل آورد، اما داده‌های قطره‌ای رژیم اکنون سخن از سقوط شدید صادرت نفتی حکومت به زیر نیم میلیون بشکه در روز را دارند.دیکتاتوری هراسان خامنه‌ای که از فردای آغاز قیام‌های مردمی در چنبره‌ای از بحران‌های لاعلاج داخلی و بین‌المللی در تله «مرگ و زندگی» افتاده است، اکنون به مانند سنوات گذشته راه حل برای برون رفتن از مجموعه بحران‌ها را در خارج از مرزهای کشور و صدور تروریسم و بنیادگرایی جستجو می‌کند.

صفحه9 از266