پیرامون ابعاد بیکاری جوانان و همچنین اعتراضات روز افزون کارگران بجان آمده در نظام آخوندی سیمای آزادی تلویزیونی ملی ایران مصاحبه ای را با آقای عباس داوری مسئول کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران برگزار نمود.

تنها «۳ درصد از دریاچه تاریخی ارومیه باقی مانده است». این مرثیه مرگ از سوی یک کارگزار رژیم در مجلسی است که تا آخرین دقایق، ضمن گذاشتن دست روی دست، تنها نظاره‌گر روند روبه رشد خشکسالی برای آبها و منابع طبیعی کشور می‌باشد.

اگر تا چندی پیش این تنها جامعه دردمند ایران بود که از وجود فساد گسترده در حاکمیت غارتگر آخوندی سخن به میان می آورد، اما اکنون این پدیده شوم بحدی رشد و نمو یافته که دیگر سران و متولیان حکومت نیز برای اعتراف به آن ابایی ندارند.

وضعیت وخیم آموزشی در دیکتاتوری ولی فقیه تنها به زیرساخت های قدیمی و پوسیده مدارس، دانشگاه ها و مدارس عالی کشور ختم نمی شود، بلکه به دلیل سیاست های ضد آموزشی، ارتجاعی و فاسد رژیم که صرفا برپایه «مدرک و مدرک سازی» استوار شده، اکنون قریب سه دهه است که به محتوی و عمق این مقوله مهم راه برده است.

برخلاف تبلیغات دولت آخوند روحانی مبنی بر مهار رشد نرخ تورم، داده های حکومتی اما بیانگر واقعیت های دیگری می باشند.

ابعاد ظلم و ستم از سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه بر کارگران به جان آمده میهن امان تنها به اخراج از محیط‌های کاری، سرکوب و یا دستگیری‌های گسترده ختم نمی‌شود، بلکه اکنون به شیوه‌های نوینی مانند انعقاد قراردادهای استثمارگرایانه، عدم پرداخت حقوق، معوقات بیمه‌های درمانی راه برده است.

صفحه8 از190