پس از شکست سنگین ولی‌فقیه ارتجاع در مهندسی نمایش انتخابات و در یک اقدام قابل پیش‌بینی، سرانجام خامنه‌ای از کیسه «جادوجنبل» ولایت، آخوند شاهرودی، از مهره‌های سرسپرده به بیت ولایت را بر مسند «ریاست مجمع تشخیص مجمع نظام» گماشت.

بحران فزاینده بیکاری در حاکمیت فاسد ولی فقیه که به گفته متولیان رژیم به مرز ۷ میلیون رسیده، اکنون به مرحله ای غیرقابل کنترل و بازگشت ناپذیر قدم گذاشته است.

سیستم بانکی از زمان بروی کار آمدن نظام آخوندی در ایران دچار نه تنها اختلالات عظیم، بلکه در روند مخرب خود به بروز بحران‌های متعدد به‌ویژه در وضعیت اقتصادی کشور راه برده است.

بحران روبه رشد محیط‌زیست در ایران که به یقین معلول سیاست‌های مخرب حاکمیتی غارتگر و چپاولگر بنام ولی‌فقیه می‌باشد، اکنون به بروز خشکسالی گسترده در سراسر کشور راه برده است.

اگر تا به امروز در حاکمیت فاسد و چپاولگر ولی فقیه واژه هایی مانند کودکان کار و یا کودکان خیابانی، تنها بخش کوچکی از موضوعات مربوط به بحران های اجتماعی را تشکیل میداده است، اکنون چند صباحی است که جامعه زیر ظلم، ستم و درگیر با فقر و محنت در ایران با واژه های تازه ای مانند «کودکان آشغال گرد» و یا کودکانی که در میان زباله ها زندگی می کنند، مواجه شده است.

کیهان: وزیران با وعده‌ها همخوانی دارند؟ دولت باید به خاطر کوتاهی در شنیدن حرفهای خامنه‌ای در ۴ سال گذشته «توبه» کند / وطن امروز: «آیا در ایران قحط الرجال است؟»... «دولت پیرتر شد» / صبح نو: «رفتن یا به اجبار رانده شدن وزیر دادگستری» یکی از دو اتفاق مهم کابینه است / شاید اکنون عده ای بگویند این کابینه هولناک است

صفحه6 از181