با تشدید رکود اقتصادی در حاکمیت آخوندی، هر روز وضعیت معیشتی در میان گسل‌های مختلف اجتماعی به‌ویژه بازنشستگان رو به وخامت می‌گذارد.

اعلان جنگ به اهل قلم، نویسندگان، شاعران، روزنامه‌نگاران و همچنین اهل فرهنگ و هنر در ایران به یقین ریشه در تاریخچه ننگین و مملو از ستم رژیم خودکامه ولی‌فقیه دارد.

بر اساس داده‌های حکومتی اکنون جامعه مملو از تنفر علیه دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهن امان شاهد رشد و نمو پدیده‌ای نوظهوری بنام خودکشی، در میان جوانان و زنان و به‌ویژه اخیراً به‌طور بی‌سابقه‌ای در میان دانشجویان است.

صفحه4 از181