در پی خروج ایالات‌متحده از برجام و به تبع آن با راه افتادن «مادر تحریم‌ها» علیه دیکتاتوری خامنه‌ای، اکنون غول‌های بزرگ اقتصادی و شرکای تجاری رژیم یکی پس از دیگر بازار مملو از تهدید و خطر در ایران آخوند زده را ترک می‌کنند.

درحالیکه دستگاه‌های تبلیغاتی در دیکتاتوری ولی‌فقیه تلاش دارند تا موضوع گسترش تحریم‌ها علیه رژیم آخوندی در اروپا را «کم‌اهمیت» نشان داده و بدین‌سان ابعاد روبه رشد آن را پنهان نمایند، اما داده‌های بین‌المللی به‌ویژه در اتحادیه اروپا سخن از روند روبه رشد پیوستن شرکت‌ها، موسسات و کارتل های نفتی وهمچنین بانک‌های اروپایی به تحریم‌های آمریکا را دارند.

با اوجگیری روند تحریم‌ها از سوی ایالات‌متحده علیه دیکتاتوری ولی‌فقیه و در حالیکه رژیم آخوندی سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی را برای ممانعت از مشارکت شرکت‌های اروپایی در تحریم‌ها کرده بود، اکنون داده‌های تجاری در اتحادیه اروپا سخن از پیوستن کمپانی‌های اروپایی به خواسته‌های جامعه جهانی علیه مطامع دیکتاتوری خامنه‌ای را دارند.

با خروج ایالات متحده از توافق اتمی و به تبع آن راه افتادن سونامی تحریم ها از سوی وزارت خزانه داری این کشور علیه افراد حقیقی و حقوقی در دیکتاتوری ولی فقیه و بازوان ترور و سرکوب حاکمیت، اکنون نه تنها کمپانی های بزرگ تجاری و نفتی، بلکه فراتر از آن شرکت های بزرگ کشتی رانی نیز به اجرایی شدن تحریم ها پیوسته اند.

صفحه3 از218