حرفهای وزیرخارجه رژیم رکورد دار اعدام
شعار ایرانیان آزاده را که فریاد می زدند ظریف قاتل است، ثابت کرد

جواد ظریف در پرس تی وی آخوندها:
همین آدمها که در بیرون ایستاده اند از هر کدامشان بخواهید
تا در هر یک از جلسات ایرانی شرکت کنند و ببینید اگر زنده ماندند؟
آنها یک دقیقه زنده نمی مانند، مردم عراق آنها را زنده می خورند!

چون این آدمها در بیرون داد می زنند، پس ما سرکوب کرده ایم؟
وحشیانه کار کرده ایم؟
آنها مرتکب ۱۷هزار عملیات تروریستی شده اند

ظریف:کدام کشور در منطقه هست که به مردم خودش برای ثبات متکی است؟ این فقط ایران است. هر کسی زیر چتر جای دیگر است و و حالا شما می توانید بیایید و به من بگویید چون که این ادمها در بیرون دارند داد می زنند پس ما این ها را سرکوب کرده ایم، ما وحشیانه کار کرده ایم، ما آنها را زیر سرکوب نگهداشته ایم. 

همین ادمها که در بیرون ایستاده اند از هر کدامشان بخواهید تا در هر یک از جلسات ایرانی شرکت کنند و ببینید اگر زنده ماندند؟ آنها یک دقیقه زنده نمی مانند می دانید چرا؟ آنها حتی در عراق هم نمی توانند کار کنند زیرا مردم عراق آنها را زنده می خورند. آنها مرتکب ۱۷هزار عملیات تروریستی شده اند.