Instagram

مجسمه برنز اثر رضا اولیا:‌ فریاد مادر

زلزله اي بيسابقه جان محروم ترین مردم استانهای مرزی را گرفت.

در فراسوی تبعیض و بی عدالتی و ظلم و ستم باند هاي حاکم، باز هم این محروم ترین بخشهای جامعه قربانی اصلی فجایع طبیعی چون زلزله هستنند.

در غم این فاجعه خود را شریک میدانم