رنج‌های یک ملت - اثر رضا اولیا

 میلیونها هموطن گرسنه و بیمار، بیشمار کارگران بیکار، زنان زیر سرکوب و تجاوز و ضربه های شلاق و ده ها هزار زندانی سیاسی مقاوم بر علیه مشتی آخوند جنایتکار؛

روز حسابرسی، با کانون های شورشی، در راه است

اجلاس سه روزه شورای ملی مقاومت ایران درآغاز چهلمین سال تأسیس شورا


اجلاس سه روزه شورای ملی مقاومت ایران که از پنجشنبه ۲ مرداد آغاز شد و در۴۴ نقطه در ۱۱ کشور فرانسه، آلمان، انگلستان، آمریکا، سوئد، نروژ، اطریش، هلند، بلژیک، ایتالیا و آلبانی جریان داشت، در بامداد یکشنبه ۵ مرداد به پایان رسید.

صفحه1 از313